EKOLOGJI

EKOLOGJI

Për t’iu përgjigjur sfidave të botës dinamike aktuale të karakterizuar nga ndryshimi i klimës, krizat e burimeve dhe zgjerimi i pabarazive ekonomike, ndërtimi duhet të
ripërcaktohet duke përdorur një sistem social-ekologjik. Kjo është arsyeja pse MATIS ofron materiale ekologjike ndërtimi në mënyrë që të mbrojmë mjedisin në të cilin jetojmë. MATIS jo vetëm që është përqendruar në bërjen e sistemeve më efikase, por edhe në rikonceptimin e sistemit për të përmirësuar vazhdimisht proceset natyrore dhe për të përqendruar mirëqenien e njerëzve që jetojnë, punojnë dhe përjetojnë mjedisin e ndërtuar.